Bezbednosno-informativna agencija Security Information Agency

DELOKRUG RADA

Bezbednosno-informativna agencija (BIA) formirana je Zakonom o Bezbednosno-informativnoj agenciji ("Službeni glasnik RS", br. 42/2002, 111/2009, 65/2014-99 (US), 66/2014), koji je stupio na snagu 27.07.2002. godine, kao posebna organizacija Vlade Republike Srbije sa statusom pravnog lica.

 

MEDIJSKI MATERIJAL18. jun 2014. godine

Odbor za kontrolu službi bezbednosti na Četvrtoj sednici održanoj 18. juna 2014. godine razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Bezbednosno-informativne agencije za period od 1.10.2013. godine do 31.03.2014. godine i razmotrio Izveštaj o nabavkama dobara, usluga i radova u periodu od 01.04.2013. godine do 31.12.2013. godine.