Законски оквири

Надлежности Агенције одређене су одредбама:

 • Закона о основама уређења служби безбедности Републике Србије (Word, PDF);
 • Закона о Безбедносно-информативној агенцији (Word, PDF) и Уредби донете за извршење овог закона:
  • Уредбe о начину евидентирања, обраде, чувања, коришћења, заштите и достављања другим надлежним државним органима информација и докумената о пословима из надлежности Безбедносно-информативне агенције (Word, PDF);
  • Уредбe о службеним легитимацијама припадника Безбедносно-информативне агенције (Word, PDF);
  • Уредбe о корисницима екстерних информација Безбедносно-информативне агенције и врстама едиција (Word, PDF);
  • Уредбe о дисциплинској одговорности припадника Безбедносно-информативне агенције (Word, PDF);
  • Уредбe о одређивању послова безбедносне заштите одређених лица и објеката (Word, PDF);
 • Закона о полицији (Word, PDF);
 • Законика о кривичном поступку (Word, PDF);
 • Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела (Word, PDF);
 • Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине (Word, PDF);
 • Закона о тајности података (Word, PDF) и уредби донетих за извршење овог закона:
  • Уредбe о обрасцима безбедносних упитника (Word, PDF);
  • Уредбe о садржини, облику и начину вођења евиденција за приступ тајним подацима (Word, PDF);
  • Уредбe о начину и поступку означавања тајности података, односно докумената (Word, PDF);
  • Уредбe о посебним мерама заштите тајних података у информационо-телекомуникационим системима (Word, PDF);
  • Уредбe о посебним мерама физичко-техничке заштите тајних података (Word, PDF);
  • Уредбe о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ тајним подацима (Word, PDF);
  • Уредбe о ближим критеријумима за одређивање степена тајности "Државна тајна" и "Строго поверљиво" (Word, PDF);
  • Уредбe о ближим критеријумима за одређивање степена тајности "Поверљиво" и "Интерно" у БИА (Word, PDF);
  • Уредбe о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа (Word, PDF);
  • Уредбe о посебним мерама надзора над поступањем са тајним подацима (Word, PDF);
  • Уредбe о ближим критеријумима за одређивање степена тајности "Поверљиво" и "Интерно" у Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података (Word, PDF);

Примена других прописа:

 • Устав Републике Србије (Word, PDF);
 • ратификоване међународне конвенције:
  • Универзална декларација УН о људским правима;
  • Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода;
  • Европска конвенција о сузбијању тероризма;
  • Конвенција Савета Европе о спречавању тероризма;
  • Конвенција УН против транснационалног организованог криминала;
  • Конвенција о психотропним супстанцама;
  • Конвенција Савета Европе о прању, тражењу, заплени и конфискацији прихода стечених криминалом и о финансирању тероризма;
  • Међународна конвенција о сузбијању финансирања тероризма;
  • Јединствена конвенција о опојним дрогама;
  • Конвенција Савета Европе о приступу званичним документима;
  • Конвенција Савета Европе о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података;
 • Кривични законик (Word, PDF);
 • Закон о сарадњи Србије и Црне Горе са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године (Word, PDF);
 • Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма (Word, PDF);
 • Закон о организацији и надлежности државних органа у борби против високотехнолошког криминала (Word, PDF);
 • Закон о заштити података о личности (Word, PDF);
 • Закон о одговорности за кршење људских права (Word, PDF);
 • Закон о забрани дискриминације (Word, PDF);
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Word, PDF);
 • Закон о општем управном поступку (Word, PDF);
 • Закон о извозу и увозу наоружања и војне опреме (Word, PDF);
 • Закон о извозу и увозу робе двоструке намене (Word, PDF);
 • Закон о електронским комуникацијама (Word, PDF);
 • Закон о јавним набавкама (Word, PDF);
  • Правилник о уређивању поступка јавне набавке у Безбедносно-информативној агенцији (број 15-18152 од 13.08.2020. године, Word, PDF).

Безбедносно-информативна агенција Републике Србије, обављајући своје законом утврђене послове, у потпуности поштује и друге позитивне правне норме Републике Србије, као и ратификоване међународне уговоре и општеприхваћена правила међународног права.